Get Adobe Flash player


O FIRMIE

Od wielu lat na przemysłowej mapie Polski. Zaufały naszym produktom firmy budujące infrastrukturę komunikacyjną, począwszy od autostrad, na drogach gminnych kończąc.


Więcej... 


ZARZĄD 

Kopalnie Surowców Skalnych S.A.

59-500 Złotoryja, ul. Tuwima 21


Więcej...


KOMUNIKATY

04.04.2017

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu połącznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedną spółkę całego majątku pozostałych podmiotów. 

W wyniku połączenia powstanie podmiot dysponujący ok. 110 mln zł kapitału oraz portfelem wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy. Kapitał zakładowy FRS zostanie podwyższony z 13 mln do kwoty 18.723.300 zł. Fundusz Rozwoju Spółek będzie sukcesywnie realizował główny cel, do jakiego został powołany, tj. efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem i jego wykorzystaniem na wsparcie finansowe podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa w formie pożyczek oraz inwestycji kapitałowych. Przewiduje się, że finalizacja połączenia przez nowy, rozwojowy, w 100 procentach kontrolowany przez Skarb Państwa podmiot, przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.


03.03.2017

Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, został uzgodniony
i podpisany w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku, przez Zarządy Spółek:

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
 3. Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Poznaniu
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą
  w Poznaniu
 5. Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie
 6. Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
 7. Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince
 8. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzibą w Iławie
 9. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
 10. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
 11. WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W związku z faktem, iż udziały Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą
w Kobyłce, tj. jednej ze Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, wchodzą w skład zasobu majątkowego Skarbu Państwa, utworzonego zgodnie z zapisami
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku – o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. 2015 poz. 1052), dalej „ustawa o poręczeniach
i gwarancjach”, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, aneksem nr 1 z dnia 27 lutego 2017 roku do ww. Planu Połączenia, spółka Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce została wyłączona
z procesu połączenia spółek objętego Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Dokument do pobrania:


10.02.2017 18:00          

Rada Nadzorcza
Spółki Kopalnie Surowców Skalnych S.A.  
z siedzibą w Męcince

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki Kopalnie Surowców Skalnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Męcince sporządzonego od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o uchyleniu likwidacji Spółki do końca roku obrotowego tj. od 29.11.2016 r. do 31.12.2016 r. jak również sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania.
 2. Ofertę należy przesyłać lub składać w jednym egzemplarzuna  adres Spółki ul. Tuwima 21, 59-500 Złotoryja, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Kopalnie Surowców Skalnych Spółka Akcyjna nie otwierać”, w terminie do dnia 28.02.2017 roku do godz. 15:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej wpływu lub złożenia w budynku Spółki, adres: ul. Tuwima 21, 59-500 Złotoryja.

 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Biegły rewident, w ramach wynagrodzenia, obowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i uczestnictwa (w razie potrzeby) - na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
  2. informacje lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz doświadczenie w branży, w której działa Spółka.
  3. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat.
  4. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania (cena powinna uwzględniać wszystkie składniki, a w szczególności: badanie sprawozdań, dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie i inne).
  5. Określenie składu zespołu/zespołów przeprowadzających badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
  7. Aktualny odpis z rejestru do którego wpisany jest oferent/ wydruk, pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, który na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy
   z dnia 20 sierpnia 1997 roku  o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) stanowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.
  8. Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
  9. Deklarację w sprawie określonej w punkcie 4.  

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 1. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
 2. Wymagany termin przeprowadzenia badania i złożenia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego: do 31.03.2017r.
 3. O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub pisemnie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy, odstąpienia od wyboru oferty oraz unieważnienia dokonanego wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.


22.12.2016 10:45

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 19 grudnia 2016 roku, na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przez Zarządy Spółek:

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
 3. Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Poznaniu
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 5. Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 6. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce
 7. Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
 8. Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince
 9. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzibą w Iławie
 10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o.
  z siedzibą w Rybniku
 11. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
 12. WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Dokument do pobrania:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK (pdf) 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Kopalni Bazaltu „Męcinka” informujemy, że nabywcą została firma GLOBAL 76 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jabłonowskich 8.