Get Adobe Flash player

SPYCHARKA TD - 40

Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi 

z/s przy ul. Tuwima 21, 59-500 Złotoryja 

REGON 000125457, NIP 694-000-35-69, KRS 0000095008,

 tel. 76 8783517 – sekretariatZAPRASZAJĄ DO ROKOWAŃ w sprawie sprzedaży w TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - na  podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji - 

spycharki gąsienicowej typ TD-40, nr fabr. 574, rok budowy 1987. 

Wyposażona w zrywak głęboki. Modernizowana w 2008 r. Remont kapitalny silnika w 2011 r.


Za cenę nie niższą niż 350.000 zł (netto).


Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze na terenie Kopalni Bazaltu w Męcince. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Kopalniach Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi – u kierownika KB „Męcinka” Pana Krzysztofa Dudzica (tel. 501102998).

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony z uczestnikiem rokowań, którego oferta zostanie przyjęta po zakończeniu rokowań,

 przy czym nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie poprzedzającym dzień zawarcia umowy – 

nie dłuższym iż 7 dni, licząc od daty zakończenia rokowań, przelewem na wskazany mu rachunek bankowy sprzedającego.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

Warunki wykluczające uczestnictwo stron w rokowaniach wyspecyfikowane są w § 6 rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. 

w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji 

(Dz. U. Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Sprzedający zastrzega sobie swobodne prawo zamknięcia rokowań bez wyboru któregokolwiek z oferentów, odstąpienia lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny